Centralglas AB

GDPR

GDPR

Information om behandling av personuppgifter inom Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. 

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB behandlar personuppgifter inom ramen för vårt företag. 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

® Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du anlitar oss för våra tjänster eller använder våra digitala kanaler.

Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Vi behandlar nödvändiga personuppgifter för att säkerställa bästa möjliga upplevelse och leverans till Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson ABs kunder. 

® Kommunikation

Kommunikation till dig kan ske i olika kanaler, såsom via brev, e-post, SMS, på Webbplatsen och andra digitala kontaktvägar, t.ex. i Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB´s profiler på sociala medier. 

® Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och utvärderingar och kräver därför inte ditt samtycke. 

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED 

® Av oss anlitade underentreprenörer 

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. 

® Övriga mottagare 

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften. 

Mottagare 

Syfte

Laglig grund för överföringen 

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser

Domstol, 

motparter

etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen

 

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är kund hos Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran. 

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 

® Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. 

® Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas. 

® Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att meddela oss via brev eller e-post. 

® Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar om stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

® Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

® Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas.   

® Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter

Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB, 556087-2722

Postadress: Björksgatan 12, 632 21 Eskilstuna

E-post: info@centralglas.com

Telefonnummer: 016-13 06 83

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB, 556087-2722

Postadress: Björksgatan 12, 632 21 Eskilstuna

E-post: info@centralglas.com, Märk e-post med ”dataskyddsombudet”

Telefonnummer: 016-13 06 83
KNA00455

Micke Pettersson

Inressen: Motocross & båtliv

KNA00394

Joel Fransson

Intressen: Jakt & snickeri

KNA00418

Jonas Öberg

Intresse: Golf

KNA00436

Fredrik Teterin

Intressen: Enduro & garagemys

KNA00448

Torbjörn Johansson

Intresse: Klassiska motorcyklar 

KNA00491

Jonas Andresson

Intressen: Hunden & camping

Central-Glasmästeriet, Holmberg & Johansson AB

Kontakta oss

Centralglas
Björksgatan 12
632 21 Eskilstuna
E-post: info@centralglas.com
kontor: 016-13 06 83, 016 51 39 55
Micke: micke@centralglas.com, 073 673 43 23